Huishoudelijk Reglement der DC

Huishoudelijk Reglement der DC

Huishoudelijk Reglement der Heerendispuut Directus Calvatus

Hoofdstuk 1 Het Vertegenwoordigerschap

Artikel 1.01
Directus Calvatus kent:
a) Vertegenwoordigers;
b) Buitengewoon Vertegenwoordigers;
c) Ere-Vertegenwoordigers;
d) Senatoren
e) Ambassadeurs

Artikel 1.02
Vertegenwoordigers:
a) zijn zij die Directus Calvatus hebben opgericht en recht hebben op het vertegenwoordigersschap volgens de Grondwet artikel 6;
b) hebben de plicht zich te houden aan de Grondwet en het HR der dispuut Directus Calvatus;

Artikel 1.03
a) Senatoren zijn zij die:
1. geen recht hebben op het Directus Calvatus vertegenwoordigersschap volgens de Grondwet artikel 6;
2. door het Kabinet hun vertegenwoordigersschap ontnomen is en het Senatorsschap is toegekend;
3. door Directus Calvatus uitvoerig als vertegenwoordiger te zijn uitgewijd op eervolle en respectabele wijze;
b) Rechten der Senatoren:
1. senatoren mogen de PV’s bijwonen;
2. senatoren hebben geen stemrecht doch slechts het recht op initiatief;
3. senatoren dienen te allen tijde met respect en egards behandeld te worden;

Hoofdstuk 2 het Kabinet

Artikel 2.01
Het Kabinet:
a) is verplicht aan het eind van haar regeerperiode verantwoording af te leggen door middel van een presentatie van een algemeen en financieel jaarverslag op de PV op de derde dinsdag van september (verder te noemen de constitutie-PV);
b) kan door de vertegenwoordiging te allen tijden ter verantwoording worden geroepen voor het gevoerde beleid door middel van een spoeddebat.
c) kan te allen tijde door de vertegenwoordiging, tijdens een PV, een motie van wantrouwen ingediend krijgen en daarmee het vertrouwen verliezen wat leidt tot een demissionairverklaring, indien wordt voldaan aan het gestelde in artikel 10 lid b van de Grondwet;

Artikel 2.02
De Minister-President:
a) leidt het Kabinet en de vergaderingen;
b) stelt de agenda op van de vergaderingen;
c) is belast met het coördineren van de overige zaken binnen het dispuut;

Artikel 2.03
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met:
a) het bijhouden van het archief;
b) het notuleren en uitwerken van de notulen van PV’s en het verspreiden hiervan;
c) het verzorgen van briefwisselingen voor zover die niet op financiën betrekking hebben;

Artikel 2.04
De Minister van Financiën is belast met:
a) het beheer der financiën der Directus Calvatus;
b) het voeren van alle briefwisselingen inzake de financiën der Directus Calvatus;

Hoofdstuk 3 Activiteiten

Artikel 3.01
Directus Calvatus zal een maal per jaar de Dag der DC organiseren voor haar leden om te bezinnen over haar interne activiteiten, haar externe activiteiten, haar onderlinge band en haar toekomst, om zo te ontspannen en zo ‘Calvatus te gaan’ als maar mogelijk is;

Artikel 3.02
Directus Calvatus zal ieder jaar op de zaterdag na de eerste collegeweek na de kerstvakantie haar dies uitgebreid vieren;

Artikel 3.03
Directus Calvatus zal twee donderdagen van elke maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, een borrel beleggen in een horecagelegenheid binnen de gemeentegrenzen van Enschede, waarbij elke vertegenwoordiger, met uitzondering van de Ere-vertegenwoordigers en de Buitengewoon-vertegenwoordigers, in principe aanwezig is of bij verhinderingen tijdig een afmelding dient te sturen aan een der leden van het Kabinet, voorzien van een gegronde reden; tevens zal Directus Calvatus twee woensdagen in elke maand met elkander een feestmaal nuttigen, verzorgd door een vertegenwoordiger.

Artikel 3.04
Tijdens de activiteiten van Directus Calvatus dient elke vertegenwoordiger, buitengewoon-vertegenwoordiger, ere-vertegenwoordiger, senator en ambassadeur, mits aanwezig, een of meerdere dispuutskledingsstukken te dragen op straffe van het verstrekken en betalen van een eenheid bier voor de dan aanwezige vertegenwoordigers, buitengewoon-vertegenwoordigers, ere-vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs;

Artikel 3.05
Op de derde dinsdag van september wordt het jaarverslag door het Kabinet gepresenteerd op de constitutie-PV, waarna de het nieuwe Kabinet, na goedkeuring van de miljoenennota, beëdigd kan worden met gepaste trots haar visie op ‘Calvatus’ in de komende regeerperiode uit kan spreken en met gepaste daad de algemene beschouwingen van start kan laten gaan;

Artikel 3.06
Iedere vertegenwoordiger kan bij een dispuutsaangelegenheid bij het Kabinet een verzoek tot spontaan activisme indienen, wat vervolgens door het Kabinet op marginale wijze getoetst dient te worden.

Artikel 3.07
Het dispuut kent een zangritueel, waaraan ieder lid zich onderwerpt; tijdens een activiteit zoals genoemd in artikel 3 van het HR dient de Minister-President het dispuutslied in te zetten. Dit zal volledig en door alle aanwezige vertegenwoordigers, buitengewoon-vertegenwoordigers, ere-vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs, naar eigen inzicht luidkeels ten gehore worden gebracht. Eenieder die naar het oordeel van een andere vertegenwoordiger, buitengewoon-vertegenwoordiger, ere-vertegenwoordiger, senator dan wel ambassadeur, faalt in het ten gehore brengen van het lied, wordt publiekelijk ter verantwoording geroepen door middel van het schikken van een eenheid bier volgens de regels welke in Enschedeesch studentenland gelden.

Artikel 3.08
Iedere vertegenwoordiger, met uitzondering van de buitengewoon-vertegenwoordigers en ere-vertegenwoordigers, dient minimaal één maal per;
a) kalendermaand een stuk proza van tenminste 100 woorden te publiceren op de officiële website van Directus Calvatus, op straffe van het verstrekken en betalen van een eenheid bittergarnituur op de eerste borrel van de daaropvolgende kalendermaand aan de aanwezige vertegenwoordigers, buitengewoon-vertegenwoordigers, ere-vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs.
b) kwartiel van het academische jaar een stuk proza van tenminste 100 woorden te publiceren op de officiële website van Directus Calvatus, op straffe van het consumeren van een eenheid ‘vieze borrel’ op de eerste borrel van het daaropvolgende kwartiel, de vieze borrel borrel.

Hoofdstuk 4: Belastingen

Artikel 4.01
Iedere;
a) vertegenwoordiger is belast met het maandelijks voldoen van een belasting van 45 euro die als volgt is opgebouwd: 22,50 euro voor 2 borrels, 7,50 voor de Dag der DC, 7,50 voor de Dies, 5 euro voor het lustrum en 2,50 euro voor het dispuut in het algemeen.
b) buitengewoon-vertegenwoordiger is belast met het maandelijks voldoen van een belasting van 22,50 euro die als volgt is opgebouwd: 7,50 voor de Dag der DC, 7,50 voor de Dies, 5 euro voor het lustrum en 2,50 euro voor het dispuut in het algemeen.
c) senator en ambassadeur is belast met het maandelijks voldoen van een belasting van 17,50 euro, die als volgt is opgebouwd: 7,50 euro voor de Dies, 5 euro voor het lustrum en 5 euro voor het dispuut in het algemeen.

Artikel 4.02
Buitengewoon-vertegenwoordigers die in de toekomst als algemeen vertegenwoordiger door het leven willen gaan, vallen qua belastingbetaling onder de vertegenwoordigers.

Artikel 4.03
Vertegenwoordigers die aanspraak willen maken op het buitengewoon-vertegenwoordigerschap dienen dit tijdig aan het kabinet voor te leggen. Het kabinet zal dan in al haar wijsheid een beslissing nemen over de status van de betreffende vertegenwoordiger en de financiële gevolgen daarvan.

Artikel 4.04
Wanneer een vertegenwoordiger, buitengewoon-vertegenwoordiger, ere-vertegenwoordiger, ambassadeur of senator, ondanks herhaaldelijk aandringen van het kabinet, verzuimt de in artikel 4.01 van het HR genoemde belasting af te dragen, heeft het kabinet de mogelijkheid om de belastingschuld middels automatische incasso te innen.

Artikel 4.05
Ten behoeve van een rechtsgeldige uitvoering van artikel 4.04 van het HR dient iedere vertegenwoordiger, buitengewoon-vertegenwoordiger, ere-vertegenwoordiger, ambassadeur of senator een machtiging voor automatische incasso te tekenen.

Geef een reactie