grondwet v2

grondwet v2

Artikel 1 – Oprichting
Heerendispuut Directus Calvatus, opgericht op 17 december 2003 te Enschede, wordt verder aangeduid als Directus Calvatus.

Artikel 2 – Doelstelling
Het devies van Directus Calvatus luidt: “Slapen doen we ’s nachts”.

Directus Calvatus stelt zich ten doel:

 1. Het creëren van het samenzijn van een hechte en gezellige groep mensen met dezelfde interesse;
 2. Het organiseren van activiteiten ter ontplooiing, ontwikkeling en verrijking van de (academische) ziel en zaligheid van zowel het individu als het dispuut als geheel;

Artikel 3 – Kleuren
De officiële kleuren van Directus Calvatus zijn rood en blauw.

Artikel 4 – Wapen
Het wapen van Directus Calvatus is een schild, bestaande uit drie vlakken. Het rode linksboven bevat de letters DC, staande voor de naam van het dispuut. Het blauwe vlak midden-onder bevat de letters UT, staande voor de Universiteit Twente, de Universiteit waar elk individu binnen Directus Calvatus heeft gestudeerd dan wel studeert. Het rode vlak rechtsboven bevat een stuk perkament met een griffel aan haar zijde, symboliserend de documenten die een academicus vervaardigt. In het midden van het schild loopt verticaal een witte liniaal, welke de rechtlijnigheid van de dispuutsleden in zowel hun denken als doen symboliseert. Het wapen wordt geflankeerd door rood-wit-blauwe linten met in haar midden een sierlijk zwart hoofddeksel wat de autoriteit van elke vertegenwoordiger afzonderlijk verduidelijkt.

Artikel 5 – Loflied
Directus Calvatus kent één officieel lied, te weten het loflied der Heerendispuut Directus Calvatus. Dit lied zal op gepaste en ongepaste momenten gezongen worden door de aanwezige vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs aangeheven door de Minister-President, of bij zijn afwezigheid door één der aanwezige Kabinetsleden.

Artikel 6- Vertegenwoordiging

 1. Directus Calvatus is een Heerendispuut;
 2. Directus Calvatus kent vertegenwoordigers, ere-vertegenwoordigers, ambassadeurs en senatoren.
 3. Het vertegenwoordigersschap staat enkel open voor studenten danwel oud-studenten aan de Universiteit Twente;
 4. Vertegenwoordigers verkrijgen de status ‘buitengewoon’, wanneer zij gedurende hun studietijd tijdelijk buiten Enschede resideren;
 5. Directus Calvatus heeft minimaal 3 vertegenwoordigers;
 6. De vertegenwoordigers van Directus Calvatus vormen tezamen de Plenaire Vergadering, vanaf nu te noemen PV, welke het hoogste orgaan vormt binnen het Dispuut;
 7. Bij het succesvol afronden van een masteropleiding aan de Universiteit Twente of een masteropleiding aan een andere Universiteit wordt het vertegenwoordigerschap van de betreffende vertegenwoordiger omgezet in het senatorschap, tenzij door de PV anders wordt besloten;
 8. Bij het stopzetten van de opleiding aan de Universiteit Twente of een masteropleiding aan een andere Universiteit zonder deze succesvol af te ronden, wordt het vertegenwoordigerschap van deze vertegenwoordiger omgezet in het ambassadeurschap, tenzij door de PV anders wordt besloten;
 9. Heeren die veel betekend hebben voor de academische wereld in het algemeen, danwel voor Directus Calvatus in het bijzonder kunnen bij besluit van de PV tot ere-vertegenwoordiger worden benoemd;
 10. In geval van calamiteiten kan de PV besluiten het vertegenwoordigersschap van een vertegenwoordiger in te trekken;
 11. Ere-vertegenwoordigers en senatoren worden benoemd voor het leven;
 12. Ambassadeurs worden in principe ook benoemd voor het leven, tenzij zij alsnog hun masteropleiding aan de Universiteit Twente of een masteropleiding aan een andere Universiteit succesvol af weten te ronden. In dat geval wordt het ambassadeurschap omgezet in het senatorschap;

Artikel 7 – Plenaire Vergadering

 1. De PV komt bijeen: indien het Kabinet dit wenselijk acht, indien de Grondwet of het Huishoudelijk Reglement dit voorschrijft of indien daartoe door een vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek is ingediend wat door minimaal vijftig procent van de vertegenwoordigers is ondertekend;
 2. De PV komt minimaal tweemaal per jaar bijeen;
 3. Tijd en plaats dienen tenminste één week voor het aanvangstijdstip schriftelijk aan de vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs bekend gemaakt te worden.
 4. De agenda wordt door het Kabinet opgesteld. Voorstellen voor agendapunten kunnen door vertegenwoordigers, senatoren en ambassadeurs bij het Kabinet worden ingediend;

Artikel 8 – Stemprocedure

 1. Alle vertegenwoordigers hebben op de PV stemrecht;
 2. Bij het stemmen over voorstellen hebben vertegenwoordigers een viertal mogelijkheden, te weten: [voor], [tegen], [blanco] en [onthouding];
 3. Senatoren en ambassadeurs hebben op de PV recht op inspraak;
 4. Een voorstel tot wijziging van de Grondwet kan door iedere vertegenwoordiger worden voorgesteld. Stemming gebeurt in twee zittingen, waarop tenminste drie/vierde van het aantal vertegenwoordigers aanwezig is en waartussen senaat en ambassade worden geconsulteerd. Een voorstel geldt als aangenomen bij tenminste tweederde meerderheid van stemmen;
 5. Voorstellen niet betrekking hebbende op de Grondwet worden als aangenomen beschouwd indien meer dan vijftig procent van de vertegenwoordigers [voor] stemt;
 6. Stemrecht kan niet bij volmacht worden uitgeoefend.

Artikel 9 – Organen van de Plenaire Vergadering

 1. De PV kent een Algemene Rekenkamer;
 2. De Algemene Rekenkamer is belast met het controleren van de boekhouding en het handelen van het Kabinet in dezen;
 3. De Algemene Rekenkamer doet verslag van haar bevindingen wanneer zij dit wenselijk acht, doch minimaal één maal per jaar, aan het einde van de regeerperiode van een Kabinet;
 4. Elke vertegenwoordiger, buitengewoon-vertegenwoordiger, ere-vertegenwoordiger, ambassadeur of senator kan een beroep doen op de Algemene Rekenkamer om een onderzoek te laten uitvoeren;
 5. De Algemene Rekenkamer bestaat uit minimaal twee vertegenwoordigers, buitengewoon-vertegenwoordigers, ere-vertegenwoordigers, ambassadeurs of senatoren;
 6. Leden van het huidige Kabinet, noch het voorgaande Kabinet, kunnen lid zijn van de Algemene Rekenkamer;
 7. De leden van de Algemene Rekenkamer worden ten principale op de derde dinsdag in september benoemd voor een termijn van één jaar.

Artikel 10 – Kabinet

 1. Aan het hoofd van Directus Calvatus staat het Kabinet;
 2. Het Kabinet heeft de dagelijkse leiding over Directus Calvatus en bestaat tenminste uit een Minister-President, een Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een Minister van Financiën. Het Kabinet wordt beëdigd voor de periode van één jaar door en uit de vertegenwoordigers van Directus Calvatus en wordt op democratische wijze verkozen;
 3. Beëdiging van het Kabinet heeft ten principale plaats op de derde dinsdag van september;
 4. Over een voorstel tot demissionairverklaring van één of meerdere kabinetsleden wordt gestemd door de PV. Indien het voorstel door de PV wordt aangenomen, dient de PV in diezelfde zitting te besluiten in welke formatie het kabinet verder zal regeren;
 5. Het Kabinet draagt vroegtijdig zorg voor de voordracht van een Kandidaat-Kabinet op een PV;
 6. Indien het Kabinet dit noodzakelijk acht, kan zij de vertegenwoordiger met de geboortedatum het dichtst bij het jaar 0, benoemen tot Informateur. De Informateur draagt zorg voor de totstandkoming van een Kandidaat-Kabinet. Bij beëdiging van het nieuwe Kabinet is de Informateur automatisch ontheven uit zijn functie.

Artikel 11 – Kandidaat-vertegenwoordigers

 1. Gedurende de Kabinetsperiode dient het Kabinet één of meerdere borrels danwel andere activiteiten te organiseren die tot doel hebben kennis te maken met niet tot Directus Calvatus behorende mannelijke studenten: de zogeheten interesseborrels;
 2. Elke vertegenwoordiger kan door hem voor Directus Calvatus geschikt geachte heren uitnodigen voor een van de interesseborrels;
 3. Naar aanleiding van de interesseborrel(s) wordt door de PV besloten welke heren gevraagd worden om de zogeheten Campagne te gaan voeren. Elke aanwezige vertegenwoordiger heeft het recht bij onoverkomelijke bezwaren een veto uit te spreken;
 4. De Campagne is het traject dat heren die toe willen treden, kandidaat-vertegenwoordigers, voorbereidt op het vertegenwoordigerschap. Doel van de Campagne is: wederzijdse kennismaking van Directus Calvatus met de kandidaat-vertegenwoordigers, bekendmaking van eventuele toetreding tot het dispuut aan studerend Enschede, alsmede het totstandbrengen van een gevoel van verbondenheid met het dispuut;
 5. De organisatie van de Campagne ligt in handen van de Campagneleiding, welke wordt benoemd door het Kabinet;
 6. Wanneer de Campagneleiding meent dat de in art. 11 lid d gestelde doelen door een of meerdere kandidaat-vertegenwoordigers is gehaald, wordt de kandidaat-vertegenwoordiger op ceremoniële wijze door het Kabinet beëdigd;
 7. Beëdiging van kandidaat-vertegenwoordigers vindt plaats door middel van het zweren van trouw aan de Grondwet.

Artikel 12 – Huishoudelijk Reglement
In het Huishoudelijk Reglement wordt datgene geregeld waarin de Grondwet niet voorziet. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Grondwet.

Artikel 13 – Slotartikel
In die gevallen waarin noch de Grondwet noch het Huishoudelijk Reglement voorzien beslist de PV.

Artikel 14 – Ontbinding
Het dispuut kan alleen ontbonden worden, wanneer op een PV iedere vertegenwoordiger aanwezig is en voor ontbinding stemt, of indien gedurende een termijn langer dan drie aaneengesloten jaren niet voldaan wordt aan artikel 6 lid e. De bezittingen van het dispuut komen dan ten bate van een door de PV vast te stellen doel. De val van het dispuut geschiedt door de PV.